Čiastočná uzávierka cesty I/64 v obci Žabokreky nad Nitrou

Termín: od 1.8.2023 do 31.10.2023

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty I/64 v km cca 112,960 - 113,430 v obci Žabokreky nad Nitrou

Miesto uzávierky

cesta I/64 v km cca 112,960 - 113,430

Popis

Čiastočná uzávierka cesty I/64 v km cca 112,960 - 113,430 v obci Žabokreky nad Nitrou z dôvodu realizácie stavby „PE Žabokreky, VNK, TS, NNK - Prestavba Športcentra na bytový dom“

Navrhovaná obchádzka

Nie je potrebná. V uvedenom úseku bude cestná doprava presmerovaná do voľného jazdného pruhu a bude riadená dočasným dopravným značením určeným tunajším cestným správnym orgánom.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/ 7411 457