Čiastočná uzávierka cesty I/9 v k. ú. Chocholná - Velčice

Termín: od 7.6.2024, 07:00 do 27.6.2024, 18:00 dĺžka 880 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty I/9 v km 12,300 -13,180 v k. ú. Chocholná - Velčice

Miesto uzávierky

cesta I/9 v km 12,300 - 13,180

Popis

Povolenie čiastočnej uzávierky cesty I/9 v km 12,300 - 13,180 v k. ú. Chocholná - Velčice počas realizácie stavby: „Výmena zábradlia a sanácia ríms na moste ev. č. 50-079 - Chocholná - Velčice“.

Navrhovaná obchádzka

Obchádzková trasa nie je potrebná. Počas 1. etapy bude doprava presmerovaná do odbočovacieho pruhu smer Bratislava, počas 2. etapy bude doprava presmerovaná do protismerného odbočovacieho pruhu smer Bratislava. V rámci oboch etáp bude doprava vždy v režime 1 + 1 a bude riadená dočasnými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411456