Čiastočná uzávierka cesty I/9 v k. ú. Mníchova Lehota, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce, Veľké Bierovce a Chocholná - Velčice

Termín: od 18.3.2024 do 31.7.2024 pracovný úsek v max. dĺžke 200 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty I/9 v km 13,130 - 20,585 v k. ú. Mníchova Lehota, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce, Veľké Bierovce a Chocholná - Velčice

Miesto uzávierky

cesta I/9 v km 13,130 - 20,585

Popis

Povolenie čiastočnej uzávierky cesty I/9 v km 13,130 - 20,585 z dôvodu asfaltovania ložnej a obrusnej vrstvy, dosýpavania krajníc a montáže zvodidiel na ceste I/9 v k. ú. Mníchova Lehota, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce, Veľké Bierovce a Chocholná - Velčice počas realizácie stavby: „Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota“.

Navrhovaná obchádzka

Obchádzková trasa nie je potrebná. Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu o min. šírke 3,5 m striedavo a bude riadená dočasnými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami a ručne minimálne dvomi náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411456