Čiastočná uzávierka cesty I/9 v k. ú. Nitrica

Termín: od 4.4.2023 do 31.8.2023 pracovný úsek v dĺžke 0,388 km

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty I/9 v km 58,790 - 59,178 v k. ú. Nitrica

Miesto uzávierky

cesta I/9 v km 58,790 - 59,178

Popis

Čiastočná uzávierka cesty I/9 v km 58,790 - 59,178 z dôvodu rekonštrukcie a rozšírenia priesečnej križovatky ciest I/9, III/1771 a miestnej komunikácie v k. ú. Nitrica, počas realizácie stavby: "I/9 Nitrica - križovatka"

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/9 o min. šírke 2,75 striedavo a bude riadená dočasnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami, svetelným signalizačným zariadením a v pracovné dni v čase 07:00 hod. do 17:00 hod. ručne minimálne dvomi náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411456