Čiastočná uzávierka cesty I/9 v k. ú. Trenčianska Turná

Termín: od 22.3.2023 do 30.6.2023 most č. 204 (M4904) a most č. 206 (M4236): 09.01.2023 - 30.06.2023

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty I/9 v km 18,697 - 18,997 k. ú. Trenčianska Turná

Miesto uzávierky

cesta I/9 v km 18,697 - 18,997

Popis

Čiastočná uzávierka cesty I/9 v km cca 18,697 - 18997 v k. ú. Trenčianska Turná z dôvodu rekonštrukcie mosta č. 206 (M4236) a cesty I/9 v km 18,697 - 18,997 v rámci realizácie stavby "Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota)

Navrhovaná obchádzka

Nie je potrebná. V uvedenom úseku bude cestná doprava presmerovaná do voľného jazdného pruhu a bude riadená dočasným dopravným značením určeným tunajším cestným správnym orgánom.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411456