Čiastočná uzávierka cesty I/9 v k. ú. Trenčianska Turná

Termín: od 27.10.2023 do 31.12.2023 dĺžka 250 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty I/9 v km 19,260 - 19,510 k. ú. Trenčianska Turná

Miesto uzávierky

cesta I/9 v km 19,260 - 19,510

Popis

Čiastočná uzávierka cesty I/9, v km 19,260 - 19,510 z dôvodu rekonštrukcie rámového priepustu v km 6,255 (km 19,385) v k. ú. Trenčianska Turná, počas realizácie stavby: „Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota“.

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená obojsmerne, pričom minimálna šírka jazdných pruhov bude v I. etape 3,25 m a v II. etape 3,5 m a bude riadená dočasnými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411456