Čiastočná uzávierka cesty I/9 v k. ú. Trenčianska Turná a Trenčianske Stankovce

Termín: od 31.8.2023 do 30.9.2023 dĺžka 810 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty I/9 v km 16,000 - 16,810 k. ú. Trenčianska Turná a Trenčianske Stankovce

Miesto uzávierky

cesta I/9 v km 16,000 - 16,810

Popis

Čiastočná uzávierka cesty I/9 v km 16,000 - 16,810 k. ú. Trenčianska Turná a Trenčianske Stankovce z dôvodu rekonštrukcie cesty I/9 v k.ú. Trenčianska Turná a Trenčianske Stankovce, počas realizácie stavby: „Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota“

Navrhovaná obchádzka

Obchádzková trasa nie je potrebná. Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu o min. šírke 3,0 m striedavo a bude riadená dočasnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami, svetelným signalizačným zariadením a ručne minimálne dvomi náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411 456