Čiastočná uzávierka cesty I/9 v k. ú. Trenčianska Turná a Trenčianske Stankovce

Termín: od 22.5.2023 do 31.8.2023 Dĺžka uzávierky 810 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty I/9 v km 16,000 - 16,810 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota

Miesto uzávierky

cesta I/9 v km 16,000 - 16,810

Popis

Rekonštrukcia cesty I/9 v k.ú. Trenčianska Turná a Trenčianske Stankovce v km 16,000 - 16,810 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota

Fáza č. 1 (ľavá strana staničenia): od 22. 05. 2023 do 30. 06. 2023

Fáza č. 2 (pravá strana staničenia): od 10. 07. 2023 do 31. 08. 2023

Navrhovaná obchádzka

Obchádzková trasa nie je potrebná. Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu o min. šírke 3,0 m striedavo a bude riadená dočasnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami, svetelným signalizačným zariadením a ručne minimálne dvomi náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411456