Čiastočná uzávierka cesty I/9 v k.ú. Trenčianska Turná

Termín: od 27.11.2023 do 22.12.2023 dĺžka 100 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty I/9 v km 16,820 - 16,920 k.ú. Trenčianska Turná

Miesto uzávierky

cesta I/9 v km 16,820 - 16,920

Popis

Povolenie čiastočnej uzávierky cesty I/9, v km 16,820 – 16,920 z dôvodu rekonštrukcie cesty I/9 v k. ú. Trenčianska Turná, počas realizácie stavby: „Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota“.

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu o min. šírke 3,0 m striedavo a bude riadená dočasnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami a svetelným signalizačným zariadením.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411456