Čiastočná uzávierka cesty I/9 v k.ú. Trenčín

Termín: od 1.1.1970 do 10.11.2023 dĺžka 750m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty I/9 v km 123,900 -124,650 k.ú. Trenčín

Miesto uzávierky

cesta I/9 v km 123,900 - 124,650

Popis

Povolenie čiastočnej uzávierky cesty I/61, v km v km 123,900 – 124,650 v k. ú. Trenčín, z dôvodu rekonštrukcie chodníkov na ul. Bratislavská v meste Trenčín počas realizácie stavby: „Rekonštrukcia chodníkov na ulici Bratislavská pri ceste I/61 v km 123,900 – 124,650 v meste Trenčín“.

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude v dotknutom úseku cesty I/9 počas pracovnej doby od 06:00 hod. do 18:00 hod. vedená v jednom jazdnom pruhu o min. šírke 2,75 m striedavo a bude riadená dočasnými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami a ručne minimálne dvomi náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Po pracovnej dobe bude doprava usmernená dočasným dopravným značením, pričom prejazdná zostáva šírka min. 5,50 m pre obojstrannú premávku.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411456