Čiastočná uzávierka cesty I/9 v obciach Veľká Čausa, Chrenovec-Brusno, Jalovec a Ráztočno

Termín: od 4.7.2023 do 15.9.2023

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty I/9 v km cca 82,0 (kumulatívne) v obci Veľká Čausa, v km cca 84,0 – 85,0 (kumulatívne) v obci Chrenovec-Brusno, v km cca 86,0 – 86,4 (kumulatívne) v obci Jalovec a v km cca 86,4 – 87,6 (kumulatívne) v obci Ráztočno

Miesto uzávierky

cesta I/9 v km cca 82,0; v km cca 84,0 – 85,0; v km cca 86,0 – 86,4 a v km cca 86,4 – 87,6

Popis

Čiastočná uzávierka cesty I/9 v km cca 82,0 (kumulatívne) v obci Veľká Čausa, v km cca 84,0 – 85,0 (kumulatívne) v obci Chrenovec-Brusno, v km cca 86,0 – 86,4 (kumulatívne) v obci Jalovec a v km cca 86,4 – 87,6 (kumulatívne) v obci Ráztočno z dôvodu realizácie stavby „Aglomerácia Chrenovec-Brusno – kanalizácia“. Práce sa budú vykonávať po cca 50 m úsekoch, dopravné značenie sa bude premiestňovať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku.

Navrhovaná obchádzka

Nie je potrebná. V uvedených úsekoch bude cestná doprava presmerovaná do voľného jazdného pruhu a bude riadená dočasným dopravným značením určeným tunajším cestným správnym orgánom.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/ 7411 457