Čiastočná uzávierka cesty II/507 k. ú. Ľuborča

Termín: od 15.3.2023 do 30.9.2023 dĺžka 670 m, dĺžka pohyblivého pracovného miesta bude max. 30 m, dočasné dopravné značenie sa bude posúvať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty II/507 ul. Ľuborčianska v km 147,170 - 147,840 v intraviláne mesta Nemšová, k. ú. Ľuborča

Miesto uzávierky

cesta II/507 v km 147,170 - 147,840

Popis

Čiastočná uzávierka cesty II/507 ul. Ľuborčianska v km 147,170 - 147,840 v intraviláne mesta Nemšová, k. ú. Ľuborča z dôvodu realizácie prác v súvislosti so stavbou "Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, Ľuborča, Závadská"

Navrhovaná obchádzka

Obchádzková trasa nie je potrebná, v uvedenom úseku cesty II/507 bude cestná premávka usmernená dočasným dopravným značením, pričom prejazdná zostáva šírka min. 5,5 m pre obojsmernú premávku a šírka min. 2,75 m pre obidva smery jazdy striedavo. V prípade potreby a ak si to vyžiada dopravná situácia, bude počas realizácie prác cestná premávka riadená náležite poučenými osobami.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411456