Čiastočná uzávierka cesty II/507 v extraviláne obce Krivosúd-Bodovka

Termín: od 27.6.2024 do 7.7.2024 dĺžka 870 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty II/507 v km 123,910 – 124,780 v extraviláne obce Krivosúd-Bodovka

Miesto uzávierky

cesta II/507 v km 123,910 – 124,780

Popis

čiastočná uzávierka cesty II/507 v km 123,910 – 124,780 v extraviláne obce Krivosúd-Bodovka z dôvodu opravy vrchného krytu na ceste II/507 určenej ako obchádzková trasa „B“ počas úplnej uzávierky cesty I/9 (SO 201 – M3535, SO 202 – M3717) v rámci stavby „Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota“. Dĺžka pohyblivého pracovného miesta bude max. 200 m, dočasné dopravné značenie sa bude posúvať a bude slúžiť pre celú dĺžku pracovného úseku.

Navrhovaná obchádzka

obchádzková trasa nie je potrebná, v uvedenom úseku cesty II/507 bude cestná premávka usmernená dočasným dopravným značením do voľného jazdného pruhu, pričom prejazdná zostáva šírka min. 3,0 m pre obidva smery jazdy striedavo. Počas realizácie prác bude cestná premávka riadená náležite poučenými osobami.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411 338