Čiastočná uzávierka cesty II/507 v intraviláne mesta Nemšová

Termín: od 25.3.2023 do 14.6.2023 270 m, dĺžka pohyblivého pracovného miesta bude max 50m, dočasné dopravné značenie sa bude posúvať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty II/507 v km 149,050 - 149,320 (za železničným priecestím v smere Borčice po križovatku s miestnou cestou ul. Obrancov mieru) intraviláne mesta Nemšová

Miesto uzávierky

cesta II/507 v km 149,050 - 149,320

Popis

Čiastočná uzávierka cesty II/507 v km 149,050 - 149,320 (za železničný priecestím v smere Borčice po križovatku s miestnou cestou ul. Obrancov mieru) v intraviláne mesta Nemšová z dôvodu realizácie stavebných prác v súvislosti so stavbou "Rekonštrukcia chodníkov ul. Púchovská" Celková dĺžka rekonštruovaného chodníka v smere staničenia (centrum mesta Nemšová - Borčice) bude 268 m po ľavej strane a 241 m po pravej strane uvedenej cesty.

Navrhovaná obchádzka

Nie je potrebná. V uvedenom úseku cesty II/507 bude cestná premávka usmernená dočasným dopravným značením, pričom prejazdná zostáva šírka min. 5,5 m pre obojstrannú premávku. V prípade potreby a ak si to vyžiada dopravná situácia, bude počas realizácie prác cestná premávka riadená náležite poučenými osobami 

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411456