Čiastočná uzávierka cesty II/507 v obci Pruské a Bohunice a cesty II/574 v obci Pruské

Termín: od 22.4.2024 do 30.10.2024 práce sa budú vykonávať po úsekoch s dĺžkou max. 50 metrov

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty II/507 v km 153,038 - 155,870 v obci Pruské a Bohunice a cesty II/574 v km 0,000 - 0,388 v obci Pruské

Miesto uzávierky

cesta II/507 v km 153,038 - 155,87 a cesta II/574 v km 0,000 - 0,388

Popis

Čiastočná uzávierka cesty II/507 v km cca 153,038 – 155,870 v obci Pruské a Bohunice a cesty II/574 v km cca 0,000 – 0,388 v obci Pruské, z dôvodu realizácie stavby „Pruské – kanalizácia a ČOV“. Práce sa budú vykonávať po úsekoch s dĺžkou max. 50 metrov, v závislosti od rozhľadových pomerov, dopravné značenie sa bude premiestňovať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku.

Navrhovaná obchádzka

uvedenom úseku bude cestná doprava presmerovaná do voľného jazdného pruhu a bude riadená dočasným dopravným značením určeným tunajším cestným správnym orgánom

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411457