Čiastočná uzávierka cesty II/507 v obci Trenčianske Stankovce

Termín: od 10.4.2024 do 31.8.2024 dĺžka 240 m a 870 m, dĺžka pohyb. pracovného miesta max 50 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty II/507 v km 127,320 - 127,560 a v km 127,670 -128,540 v obci Trenčianske Stankovce

Miesto uzávierky

cesta II/507 v km 127,320 – 127,560 a v km 127,670 – 128,540

Popis

Čiastočná uzávierka cesty II/507 v km 127,320 – 127,560 a v km 127,670 – 128,540 v obci Trenčianske Stankovce z dôvodu vykonávania prác na realizácii podzemného telekomunikačného vedenia v súvislosti so stavbou „INS_FTTH_TRTU_01_Trenčianske Stankovce“. Dočasné dopravné značenie sa bude posúvať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku

Navrhovaná obchádzka

obchádzková trasa nie je potrebná, v uvedených úsekoch cesty II/507 bude cestná premávka usmernená dočasným dopravným značením, pričom prejazdná zostáva šírka min. 2,75 m pre obidva smery jazdy striedavo. V prípade potreby a ak si to vyžiada dopravná situácia, bude počas realizácie prác cestná premávka riadená náležite poučenými osobami.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411338