Čiastočná uzávierka cesty II/507 v obci Trenčianske Stankovce

Termín: od 29.9.2023 do 31.10.2023 dĺžka pohyblivého pracovného miesta bude max. 50 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty II/507 v km 127,320 – 127,560 a v km 127,670 – 128,940 v obci Trenčianske Stankovce

Miesto uzávierky

cesta II/507 v km 127,320 – 127,560 a v km 127,670 – 128,940

Popis

Čiastočná uzávierka cesty II/507 v km 127,320 – 127,560 a v km 127,670 – 128,940 v obci Trenčianske Stankovce z dôvodu vykonávania prác na realizácii podzemného telekomunikačného vedenia v súvislosti so stavbou

 „INS_FTTH_TRTU_01_Trenčianske Stankovce

Navrhovaná obchádzka

obchádzková trasa nie je potrebná, v uvedených úsekoch cesty II/507 bude cestná premávka usmernená dočasným dopravným značením, pričom prejazdná zostáva šírka min. 2,75 m pre obidva smery jazdy striedavo. V prípade potreby a ak si to vyžiada dopravná situácia, bude počas realizácie prác cestná premávka riadená náležite poučenými osobami.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411457