Čiastočná uzávierka cesty II/516 v úseku Horňany

Termín: od 18.4.2023 do 30.4.2023 dĺžka pohyblivého pracoviska je stanovená podľa potreby a s ohľadom na rozhľadové pomery v daných úsekoch pozemnej komunikácie (max. 800 m počas asfaltovania), dočasné dopravné značenie sa bude posúvať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty II/516 v km 21,187 - 21,916 v úseku Horňany

Miesto uzávierky

cesta II/516 v km 21,187 - 21,916

Popis

Čiastočná uzávierka cesty II/516 v km 21,187 - 21,916 v úseku Horňany - hranica okresu Trenčín z dôvodu realizácie stavebných prác v súvislosti so stavbou "Rekonštrukcia cesty II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice" - 6. etapa, realizovaných v úseku cesty II/516 v km 21,187 - 25,052 (Horňany - Dežerice (okres Bánovce nad Bebravou))

Navrhovaná obchádzka

Obchádzková trasa nie je potrebná, v uvedenom úseku cesty II/516 bude cestná premávka usmernená dočasným dopravným značením do voľného jazdného pruhu, pričom prejazdná zostáva šírka min. 2,75 m pre obidva smery jazdy striedavo. Počas realizácie prác bude cestná premávka riadená náležite poučenými osobami, prípadne cestnou svetelnou signalizáciou.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411456