Čiastočná uzávierka cesty II/516 v úseku Petrova Lehota – Motešice

Termín: od 3.6.2024 do 8.7.2024 dĺžka 2 x 30m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty II/516 v km 11,846 a 12,843 v úseku Petrova Lehota – Motešice

Miesto uzávierky

cesta II/516 v km 11,846 a 12,843

Popis

čiastočná uzávierka cesty II/516 v km 11,846 a 12,843 v úseku Petrova Lehota – Motešice z dôvodu realizácie stavebných prác v súvislosti so stavbou „Oprava mostov M009, M010 na ceste II/516, km 11,846 a 12,843

Navrhovaná obchádzka

obchádzková trasa nie je potrebná, v uvedenom úseku cesty II/516 bude cestná premávka usmernená dočasným dopravným značením do voľného jazdného pruhu, pričom prejazdná zostáva šírka min. 2,75 m pre obidva smery jazdy striedavo. V prípade potreby a ak si to vyžiada dopravná situácia, bude počas realizácie prác cestná premávka riadená náležite poučenými osobami.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411 338