Čiastočná uzávierka cesty II/516 v úseku Petrova Lehota - Motešice

Termín: od 15.3.2023 do 30.6.2023 dĺžka pohyblivého pracovného miesta je stanovená podľa potreby a s ohľadom na rozhľadové pomery v daných úsekoch pozemnej komunikácie, dočasné dopravné značenie sa bude posúvať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty II/516 v km 11,700 - 16,200 v úseku Petrova Lehota - Motešice

Miesto uzávierky

cesta II/516 v km 11,700 - 16,200

Popis

Čiastočná uzávierka cesty II/516 v km 11,700 - 16,200 v úseku Petrova Lehota - Motešice z dôvodu realizácie stavebných prác v súvislosti so stavbou "Rekonštrukcia cesty II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice"

Navrhovaná obchádzka

Obchádzková trasa nie je potrebná, v uvedenom úseku cesty II/516 bude cestná premávka riadená cestnou svetelnou signalizáciou a usmernená dočasným dopravným značením, pričom prejazdná zostáva šírka min. 2,75 m pre obidva smery jazdy striedavo. V prípade potreby a ak si to vyžiada dopravná situácia, bude počas realizácie prác cestná premávka riadená náležite poučenými osobami

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411456