Čiastočná uzávierka cesty II/516 v úseku Trenčianske Teplice (Machnáč) – Petrova Lehota

Termín: od 3.5.2023 do 31.10.2023 Dĺžka pohyblivého pracoviska je stanovená podľa potreby a s ohľadom na rozhľadové pomery v daných úsekoch pozemnej komunikácie (max. 820 m počas asfaltovania), dočasné dopravné značenie sa bude posúvať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku

Dôvod notifikácie

čiastočná uzávierka cesty II/516 v km 6,880 – 11,700 v úseku Trenčianske Teplice (Machnáč) – Petrova Lehota (križovatka s cestou III/1894)

Miesto uzávierky

cesta II/516 v km 6,880 - 11,700

Popis

Rekonštrukcia cesty II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice – 3. etapa.

Navrhovaná obchádzka

Obchádzková trasa nie je potrebná, v uvedenom úseku cesty II/516 bude cestná premávka usmernená dočasným dopravným značením do voľného jazdného pruhu, pričom prejazdná zostáva šírka min. 2,75 m pre obidva smery jazdy striedavo. Počas realizácie prác v čase od 06.30 – 18.00 hod. bude cestná premávka riadená náležite poučenými osobami a mimo pracovnej doby v čase od 18.00 – 06.30 hod. cestnou svetelnou signalizáciou.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411338