Čiastočná uzávierka cesty II/517 v Prečíne

Termín: od 1.4.2024 do 30.6.2024 Pohyblivé pracovisko v dĺžke max. 20m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty II/517 v km 8,448 - 8,800 v Prečíne

Miesto uzávierky

cesta II/517 v km 8,448 - 8,800

Popis

Čiastočná uzávierka cesty II/517 v km 8,448 – 8,800 v Prečíne z dôvodu rekonštrukcie povrchu chodníkov

Navrhovaná obchádzka

premávka bude vedená vedľa pracoviska, striedavo v jednom jazdnom pruhu cesty II/517 a bude riadená regulovčíkmi

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitosti

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č.2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

OÚ Považská Bystrica, odbor CD a PK

Centrum 1/1

017 01 Považská Bystrica

Ohlasujúca osoba

042/4300197