Čiastočná uzávierka cesty II/574, ul. Pivovarská v intraviláne mesta Ilava

Termín: od 31.7.2023 do 18.8.2023 Dĺžka uzávierky 30 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty II/574, ul. Pivovarská v km 4,255 – 4,285 v intraviláne mesta Ilava

Miesto uzávierky

cesta II/574 v km 4,255 – 4,285

Popis

Čiastočná uzávierka cesty II/574, ul. Pivovarská v km 4,255 – 4,285 v intraviláne mesta Ilava z dôvodu realizácie prác na vybudovaní prípojky splaškovej kanalizácie v súvislosti so stavbou „Nájomný bytový dom, novostavba“ Ilava

Navrhovaná obchádzka

obchádzková trasa nie je potrebná, v uvedenom úseku cesty II/574 bude cestná premávka usmernená dočasným dopravným značením, pričom prejazdná zostáva šírka min. 3,0 m pre obidva smery jazdy striedavo. Počas realizácie prác pri čiastočnej uzávierke cesty II/574 bude v čase od 07.00 – 17.00 hod. cestná premávka riadená náležite poučenými osobami

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411338