Čiastočná uzávierka cesty II/574 v meste Ilava

Termín: od 14.9.2023 do 30.10.2023 úseky s dĺžkou max. 50m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty II/574 v km cca 4,420 - 5,020 v meste Ilava

Miesto uzávierky

cesta II/574 v km cca 4,420 – 5,020

Popis

Čiastočná uzávierka cesty II/574 v km cca 4,420 – 5,020 (kumulatívne) v meste Ilava (ul. Pivovarská) z dôvodu rekonštrukcie chodníka. Práce sa budú vykonávať po úsekoch s dĺžkou max. 50 metrov, v závislosti od rozhľadových pomerov, dopravné značenie sa bude premiestňovať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku

Navrhovaná obchádzka

v uvedenom úseku bude cestná doprava presmerovaná do voľného jazdného pruhu a bude riadená dočasným dopravným značením určeným tunajším cestným správnym orgánom

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411457