Čiastočná uzávierka cesty II/574 v obci Valaská Belá

Termín: od 4.9.2023 do 20.12.2023

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty II/574 v km 25,795 v obci Valaská Belá

Miesto uzávierky

cesta II/574 v km 25,795

Popis

Čiastočná uzávierka cesty II/574 v obci Valaská Belá z dôvodu rekonštrukcie mosta M7019

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená vo voľnej časti vozovky v min. šírke 3 m.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Prievidza

odbor CDPK

G.Švéniho 3H

971 01 Prievidza

Ohlasujúca osoba

tel. 0961 572 951