Čiastočná uzávierka cesty II/593 v obci Nedanovce

Termín: od 2.10.2023 do 27.10.2023 dĺžka cca 50 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty II/593 v km 34,697 v obci Nedanovce

Miesto uzávierky

cesta II/593 v km 34,697

Popis

Čiastočná uzávierka cesty II/593 v obci Nedanovce z dôvodu obnovy premostenia na miestnej ceste v križovatke s cestou II/593.

Navrhovaná obchádzka

doprava bude vedená vo voľnej časti vozovky v širke 5,50 m

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Prievidza,

odbor CDPK

G.Švéniho 3H

971 01 Prievidza

Ohlasujúca osoba

tel. 0961 572 951