Čiastočná uzávierka cesty III/1225 medzi obcami Ivanovce a Melčice-Lieskové

Termín: od 27.6.2023 do 30.8.2023 430 m, dĺžka pohyblivého pracovného miesta bude max. 30 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty III/1225 v km 4,080 – 4,510 medzi obcami Ivanovce a Melčice-Lieskové

Miesto uzávierky

cesta III/1225 v km 4,080 – 4,510

Popis

Čiastočná uzávierka cesty III/1225 v km 4,080 – 4,510 medzi obcami Ivanovce a Melčice-Lieskové z dôvodu realizácie stavebných prác v súvislosti so stavbou „Chodník pri ceste III/1225 - Ivanovce

Navrhovaná obchádzka

Obchádzková trasa nie je potrebná, v uvedenom úseku cesty III/1225 bude cestná premávka usmernená dočasným dopravným značením do voľného jazdného pruhu, pričom prejazdná zostáva šírka min. 3,5 m pre obidva smery jazdy striedavo. V prípade potreby a ak si to vyžiada dopravná situácia, bude počas realizácie prác cestná premávka riadená náležite poučenými osobami. Dočasné dopravné značenie sa bude posúvať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411338