Čiastočná uzávierka cesty III/1791 v obci Lehota pod Vtáčnikom

Termín: od 15.8.2023 do 15.11.2023 dĺžka 1,400 km

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty III/1791 v km 4,000 - 5,400 v obci Lehota pod Vtáčnikom

Miesto uzávierky

cesta III/1791 v km 4,000 – 5,400

Popis

Čiastočná uzávierka cesty III/1791 v km 4,000 – 5,400 v prejazdnom úseku obcou Lehota pod Vtáčnikom z dôvodu budovania optickej siete.

Navrhovaná obchádzka

Obchádzková trasa nie je potrebná

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Prievidza, odbor CDPK

tel. 0961 572 951

G.Švéniho 3H

971 01 Prievidza