Čiastočná uzávierka cesty III/1860 v intraviláne obce Horňany

Termín: od 15.6.2020 do 14.7.2020 Dĺžka uzávierky (obchádzky): cca 30 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty III/1860 v km 8,760 – 8,790 v intraviláne obce Horňany v mieste križovatky s miestnou komunikáciou za účelom realizácie prác na rekonštrukcii el. vedení a montáže transformačnej stanice v rámci stavby „TN OI Horňany MŠ, TS 0018-001, TS“.

Miesto uzávierky

v km 8,760 – 8,790 v intraviláne obce Horňany v mieste križovatky s miestnou komunikáciou

Popis

Čiastočná uzávierka cesty III/1860 v km 8,760 – 8,790 v intraviláne obce Horňany v mieste križovatky s miestnou komunikáciou za účelom realizácie prác na rekonštrukcii el. vedení a montáže transformačnej stanice v rámci stavby „TN OI Horňany MŠ, TS 0018-001, TS“.

Navrhovaná obchádzka

V uvedenom úseku cesty bude cestná doprava usmernená dočasným dopravným značením do voľného jazdného pruhu, pričom prejazdných zostáva min. 2,75m pre obidva smery jazdy striedavo. V prípade potreby bude doprava riadená náležite poučenými osobami.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín