Čiastočná uzávierka cesty III/1861 v extraviláne obce Trenčianske Jastrabie

Termín: od 15.5.2024 do 14.6.2024 dĺžka 120 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty III/1861 v km 0,850 - 0,970 v extraviláne obce Trenčianske Jastrabie

Miesto uzávierky

cesta III/1861 v km 0,850 - 0,970

Popis

Čiastočná uzávierka cesty III/1861 v km 0,850 – 0,970 v extraviláne obce Trenčianske Jastrabie, z dôvodu vykonávania prác na realizácii elektrického podzemného NN káblového vedenia v súvislosti so stavbou „Rodinné domy, parc. č. 2187/4, 2187/5 a 2187/6, k.ú. Trenčianske Jastrabie“

Navrhovaná obchádzka

Obchádzková trasa nie je potrebná, v uvedenom úseku cesty III/1861 bude cestná premávka usmernená dočasným dopravným značením do voľného jazdného pruhu, pričom prejazdná zostáva šírka min. 3,25 m pre obidva smery jazdy striedavo. V prípade potreby a ak si to vyžiada dopravná situácia, bude počas realizácie prác cestná premávka riadená náležite poučenými osobami.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411 338