Čiastočná uzávierka cesty III/1868 v obci Veľké Bierovce

Termín: od 17.7.2023 do 8.8.2023 1260 m, dĺžka pohyblivého pracovného miesta bude max. 25 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty III/1868 v km 0,000 – 1,260 v obci Veľké Bierovce

Miesto uzávierky

cesta III/1868 v km 0,000 – 1,260

Popis

Čiastočná uzávierka cesty III/1868 v km 0,000 – 1,260 v  obci Veľké Bierovce z dôvodu vykonávania prác na realizácii podzemného telekomunikačného vedenia v súvislosti so stavbou „INS_FTTH_TRTU_01_Transport“ a „INS_FTTH_TRTU_01_Veľké Bierovce“. Dočasné dopravné značenie sa bude posúvať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku.

Navrhovaná obchádzka

obchádzková trasa nie je potrebná, v uvedenom úseku cesty III/1868 bude cestná premávka usmernená dočasným dopravným značením, pričom prejazdná zostáva šírka min. 3,5 m pre obidva smery jazdy striedavo. V prípade potreby a ak si to vyžiada dopravná situácia, bude počas realizácie prác cestná premávka riadená náležite poučenými osobami.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/ 7411 338