Čiastočná uzávierka cesty III/1871 v intraviláne mesta Trenčín k. ú. Hanzlíková

Termín: od 15.4.2024 do 31.10.2024 dĺžka 120 m, pohyblivé pracovné miesto max 50 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty III/1871 v km 1,290 - 1,410 v intraviláne mesta Trenčín k. ú. Hanzlíková

Miesto uzávierky

cesta III/1871 v km 1,290 - 1,410

Popis

Čiastočná uzávierka cesty III/1871 ul. Hlavná v km 1,290 – 1,410 (kumul.) v intraviláne mesta Trenčín, k.ú. Hanzlíková z dôvodu realizácie prác v súvislosti so stavbou „Rekonštrukcia plynovodov – Trenčín, Bratislavská“. Dočasné dopravné značenie sa bude posúvať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku.

Navrhovaná obchádzka

obchádzková trasa nie je potrebná, v uvedenom úseku cesty III/1871 bude cestná premávka usmernená dočasným dopravným značením, pričom prejazdná zostáva šírka min. 2,75 m pre obidva smery jazdy striedavo. V prípade potreby a ak si to vyžiada dopravná situácia, bude počas realizácie prác cestná premávka riadená náležite poučenými osobami.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411338