Čiastočná uzávierka cesty III/1879, ul. Biskupická v k.ú. Trenčianske Biskupice

Termín: od 21.8.2023 do 29.9.2023 pracovný úsek v dĺžke max. 25 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty III/1879, ul. Biskupická v km 0,000 - 0,350 v k.ú. Trenčianske Biskupice

Miesto uzávierky

cesta III/1879 v km 0,000 - 0,350

Popis

Čiastočná uzávierka cesty III/1879, ul. Biskupická v km 0,000 - 0,350 (kumul.) v intraviláne mesta Trenčín, k.ú. Trenčianske Biskupice z dôvodu rekonštrukcie vzdušného elektrického vedenia - výmena elektrických vedení a stĺpov v súvislosti so stavbou „TN Trenčín, Legionárska, NNV“.

Navrhovaná obchádzka

Obchádzková trasa nie je potrebná. V uvedenom úseku cesty III/1879 bude cestná premávka usmernená dočasným dopravným značením, pričom prejazdná zostáva šírka min. 2,75 m pre obidva smery jazdy striedavo. V prípade, ak si to vyžiada dopravná situácia v mieste realizácie prác, bude cestná premávka riadená náležite poučenými osobami.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411 456