Čiastočná uzávierka cesty III/1879 v k. ú. Trenčianske Biskupice

Termín: od 8.6.2023 do 30.6.2023 dĺžka 40 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty III/1879, ul. Biskupická v km 0,030 – 0,070 (kumul.) v intraviláne mesta Trenčín, k.ú. Trenčianske Biskupice

Miesto uzávierky

cesta III/1879 v km 0,030 - 0,070

Popis

Čiastočná uzávierka cesty III/1879, ul. Biskupická v km
0,030 – 0,070 (kumul.) v intraviláne mesta Trenčín, k.ú.
Trenčianske Biskupice za účelom realizácie prác
na vybudovaní vodovodnej a kanalizačnej prípojky
v súvislosti so stavbou „IBV BISKUPICKÁ 7“.

Navrhovaná obchádzka

Obchádzková trasa nie je potrebná, v uvedenom úseku
cesty III/1879 bude cestná premávka usmernená
dočasným dopravným značením, pričom prejazdná
zostáva šírka min. 4,0 m pre obidva smery jazdy
striedavo. Počas realizácie prác bude cestná premávka
riadená náležite poučenými osobami

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
(ÚNMS SR)
Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí
Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98
Štefanovičova 3
P.O.BOX 76
810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411338