Čiastočná uzávierka cesty III/1884 k. ú. Ľuborča

Termín: od 15.3.2023 do 30.9.2023 dĺžka 780 m, dĺžka pohyblivého pracovného miesta bude max 30 m, dočasné dopravné značenie sa bude posúvať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku

Dôvod notifikácie

čiastočná uzávierka cesty III/1884 ul. Závadská v km 0,000 - 0,780

Miesto uzávierky

cesta III/1884 v km 0,000 - 0,780

Popis

Čiastočná uzávierka cesty III/1884 ul. Závadská v km 0,000 - 0,780 (kumul.) v intraviláne mesta Nemšová, k.ú. Ľuborča z dôvodu realizácie prác v súvislosti so stavbou "Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, Ľuborča, Závadská"

Navrhovaná obchádzka

Obchádzková trasa nie je potrebná, v uvedenom úseku cesty III/1884 bude cestná premávka usmernená dočasným dopravným značením, pričom prejazdná zostáva šírka min. 5,5 m pre obojsmernú premávku a šírka min. 2,75 m pre obidva smery jazdy striedavo. V prípade potreby a ak si to vyžiada dopravná situácia, bude počas realizácie prác cestná premávka riadená náležite poučenými osobami.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411456