Čiastočná uzávierka cesty III/1893 v intraviláne obce Omšenie

Termín: od 16.5.2024 do 4.6.2024 dĺžka 30 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty III/1893 v km 4,637 – 4,667 v intraviláne obce Omšenie

Miesto uzávierky

cesta III/1893 v km 4,637 - 4,667

Popis

Čiastočná uzávierka cesty III/1893 v km 4,637 – 4,667 v intraviláne obce Omšenie, z dôvodu vykonávania prác na oprave koryta potoku v súbehu s uvedenou cestou

Navrhovaná obchádzka

Obchádzková trasa nie je potrebná, v uvedenom úseku cesty III/1893 bude cestná premávka usmernená dočasným dopravným značením do voľného jazdného pruhu, pričom prejazdná zostáva šírka min. 2,75 m pre obidva smery jazdy striedavo. V prípade potreby a ak si to vyžiada dopravná situácia, bude počas realizácie prác cestná premávka riadená náležite poučenými osobami.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411456