Čiastočná uzávierka cesty III/1893 v meste Trenčianske Teplice a v obci Omšenie

Termín: od 28.8.2023 do 15.11.2023 dĺžka 3350 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty III/1893 v km 0,000 - 3,350 meste Trenčianske Teplice a v obci Omšenie

Miesto uzávierky

cesta III/1893

Popis

Čiastočná uzávierka cesty III/1893 v km 0,000 - 3,350 meste Trenčianske Teplice a v obci Omšenie z dôvodu vykonávania prác na realizácii podzemného telekomunikačného vedenia v súvislosti so stavbou „INS_FTTH_TENA_01_Trenčianske Teplice“. Dĺžka pohyblivého pracovného miesta bude v rozsahu 10 - 135 m, dočasné dopravné značenie sa bude posúvať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku.

Navrhovaná obchádzka

Obchádzková trasa nie je potrebná. V uvedenom úseku cesty III/1893 bude cestná premávka usmernená dočasným dopravným značením a prípadne riadená cestnou svetelnou signalizáciou, pričom prejazdná zostáva šírka min. 3,9 m pre obidva smery jazdy striedavo. V prípade potreby a ak si to vyžiada dopravná situácia, bude počas realizácie prác cestná premávka riadená náležite poučenými osobami.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411 338