Čiastočná uzávierka cesty III/1912 v k. ú. Košeca

Termín: od 6.7.2023 do 22.7.2023

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty III/1912 v km cca 2,469 – 3,017 (kumulatívne) v k. ú. Košeca

Miesto uzávierky

cesta III/1912 v km cca 2,469 – 3,017

Popis

Čiastočná uzávierka cesty III/1912 v km cca 2,469 – 3,017 (kumulatívne) v k. ú. Košeca s krátkodobým uzatváraním oboch jazdných pruhov v trvaní max. 10 minút, z dôvodu výrubu stromov ohrozujúcich bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky pri ceste III/1912

Navrhovaná obchádzka

Nie je potrebná. V uvedenom úseku bude cestná doprava presmerovaná do voľného jazdného pruhu a bude riadená dočasným dopravným značením určeným tunajším cestným správnym orgánom.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/ 7411 457