Čiastočná uzávierka cesty III/1923 v obci Pruské a cesty III/1919 v obci Bohunice

Termín: od 25.3.2023 do 31.10.2023 práca sa bude vykonávať po cca 50 m úsekoch , dopravné značenie sa bude premiestňovať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty III/1923 v km 0,000 - 1,180 v obci Pruské a cesty III/1919 v km 0,000 -0,981 v obci Bohunice

Miesto uzávierky

cesta III/1923 v km 0,000 - 1,180 cesta III/1919 v km 0,000 - 0,981

Popis

Čiastočná uzávierka cesty III/1923 v km 0,000 - 1,180 v obci Pruské a cesty III/1919 v km 0,000 -0,981 v obci Bohunice, z dôvodu realizácie stavby "Pruské - kanalizácia a ČOV"

Navrhovaná obchádzka

nie je potrebná. V uvedenom úseku bude cestná doprava presmerovaná do voľného jazdného pruhu a bude riadená dočasným dopravným značením určeným tunajším cestným správnym orgánom.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411456