Čiastočná uzávierka cesty III/1978 v Stupnom

Termín: od 17.6.2024 do 30.10.2024 dĺžka 20 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty III/1978 v km 4,860 - 4,880 v Stupnom

Miesto uzávierky

cesta III/1978 v km 4,860 - 4,880

Popis

Čiastočná uzávierka cesty III/1978 v km 4,860 - 4,880 v Stupnom z dôvodu realizácie stavby „PD Rekonštrukcia mostného objektu M4231 v obci stupné“

Navrhovaná obchádzka

Obchádzková trasa nie je potrebná - Presmerovanie cestnej premávky bude prostredníctvom prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení do voľného jazdného pruhu o min. šírke 3 m pre obojsmernú premávku. V prípade potreby bude regulácia cestnej premávky zabezpečená náležite poučenými a vystrojenými osobami, ktoré umožnia plynulý prejazd vozidiel po komunikácii.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitosti

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č.2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Považská Bystrica

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Centrum 1/1

017 01 Považská Bystrica

Ohlasujúca osoba

Tel:042/4300197