Čiastočná uzávierka ciest III/1877, III/1878 a III/1883 v obci Trenčianske Stankovce

Termín: od 29.9.2023 do 31.10.2023 dĺžka pohyblivého pracovného miesta bude max. 50 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty III/1877 v km 0,930 – 1,170 a v km 1,470 – 2,020, cesta III/1878 v km 0,000 – 0,260 a cesta III/1883 v km 0,000 – 0,160 obci Trenčianske Stankovce

Miesto uzávierky

cesta III/1877 v km 0,930 – 1,170 a v km 1,470 – 2,020, cesta III/1878 v km 0,000 – 0,260 a cesta III/1883 v km 0,000 – 0,160

Popis

Čiastočná uzávierka cesty III/1877 v km 0,930 – 1,170 a v km 1,470 – 2,020, cesta III/1878 v km 0,000 – 0,260 a cesta III/1883 v km 0,000 – 0,160 obci Trenčianske Stankovce z dôvodu vykonávania prác na realizácii podzemného telekomunikačného vedenia v súvislosti so stavbou „INS_FTTH_TRTU_01_Trenčianske Stankovce

Navrhovaná obchádzka

obchádzková trasa nie je potrebná, v uvedených úsekoch ciest III/1877, III/1878 a III/1883 bude cestná premávka usmernená dočasným dopravným značením, pričom prejazdná zostáva šírka min. 2,75 m pre obidva smery jazdy striedavo. V prípade potreby a ak si to vyžiada dopravná situácia, bude počas realizácie prác cestná premávka riadená náležite poučenými osobami.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411457