Čiastočná uzávierky cesty I/9 v k. ú. Trenčianska Turná

Termín: od 8.4.2024 do 31.7.2024 dĺžka 60 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierky cesty I/9 v km 18,500 - 18,560 v k. ú. Trenčianska Turná

Miesto uzávierky

cesta I/9 18,500 - 18,560

Popis

Povolenie čiastočnej uzávierky cesty I/9 v km 18,500 - 18,560 z dôvodu realizácie okružnej križovatky na ceste I/9 v k. ú. Trenčianska Turná, počas realizácie stavby: „Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota“.

Navrhovaná obchádzka

Obchádzková trasa nie je potrebná. Doprava bude vedená obojsmerne v ostávajúcej časti cesty I/9, pričom prejazdná zostáva šírka 7,0 m pre obojsmernú premávku a bude riadená dočasnými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411456