Čiastočné uzavretie ciest I/9 v k. ú. Drietoma a Nitrianske Sučany, I/49 v k. ú. Dohňany, I/61 v k. ú. Nová Dubnica a Dubnica nad Váhom, I/64 v k. ú. Chynorany

Termín: od 15.4.2024 do 31.12.2024 pracovný úsek v dĺžke max. 40 m

Dôvod notifikácie

Čiastočné uzavretie ciest: I/9 v km 7,820 v k. ú. Drietoma a v km 63,700 v k. ú. Nitrianske Sučany I/49 v km 56,915 v k. ú. Dohňany I/61 v km 136,350 v k. ú. Nová Dubnica a v km 143,050 v k. ú. Dubnica nad Váhom I/64 v km 111,725 v k. ú. Chynorany

Miesto uzávierky

Cesty I/9 (km 7,820 a 63,700), I/49 (km 56,915), I/61 (km 136,350 a 143,050), I/64 (km 111,725)

Popis

Povolenie čiastočnej uzávierky cesty:

  • I/9 v km 7,820 v k. ú.: Drietoma,
  • I/9 v km 63,700 v k. ú.: Nitrianske Sučany,
  • I/49 v km 56,915 v k. ú.: Dohňany,
  • I/61 v km 136,350 v k. ú.: Nová Dubnica,
  • I/61 v km 143,050 v k. ú.: Dubnica nad Váhom,
  • I/64, v km 111,725 v k. ú.: Chynorany,

z dôvodu realizácie akcie: „Údržba mýtnych brán č. P32 (cesta I/9, km 7,820), P11 (cesta I/9, km 63,700), P31 (cesta I/49, km 56,915), P8 (cesta I/61, km 136,350), P38 (cesta I/61, km 143,050) a P6 (cesta I/64, km 111,725)“.

Termíny:

  • jarná údržba: 15. 04. 2024 - 31. 8. 2024, v čase od 9:00 do 13:00 hod.
  • jesenná údržba: 01. 09. 2024 - 31. 10. 2024, v čase od 9:00 do 13:00 hod.
  • rýchly poruchový zásah (havária): 15. 04. 2024 - 31. 12. 2024

Navrhovaná obchádzka

V uvedených úsekoch cesty bude doprava presmerovaná do voľného jazdného pruhu a bude riadená dočasnými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniam. V prípade vzniku kolón bude doprava riadená ručne minimálne dvomi náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411456