Predĺženie termínu čiastočnej uzávierky: Cesta I/9 v k. ú. Veľké Bierovce a Chocholná - Velčice

Termín: od 11.10.2023 do 30.11.2023 dĺžka 545 m

Dôvod notifikácie

Predĺženie termínu čiastočnej uzávierky: Cesta I/9 v km 13,130 - 13,675 v k. ú. Veľké Bierovce a Chocholná - Velčice

Miesto uzávierky

Cesta I/9 v km 13,130 - 13,675

Popis

Predĺženie termínu čiastočnej uzávierky cesty I/9, v km 13,130 - 13,675 z dôvodu rekonštrukcie cesty I/9 v k. ú. Veľké Bierovce a Chocholná - Velčice, počas realizácie stavby: „Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota“.

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu o min. šírke 3,0 m striedavo a bude riadená dočasnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami, počas pracovnej doby od 06:00 hod. do 18:00 hod. ručne minimálne dvomi náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a mimo pracovnej doby svetelným signalizačným zariadením.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411456