Predĺženie termínu čiastočnej uzávierky cesty I/9 v k. ú.: Trenčianske Stankovce, Trenčianska Turná a Mníchova Lehota

Termín: od 30.11.2022 do 15.12.2022 Dĺžka uzávierky od 0500 km do 1,000 km

Dôvod notifikácie

Predĺženie termínu čiastočnej uzávierky cesty I/9 v km 117,230 - 120,965 počas rekonštrukcie mostu č. 205, v km 117,230 - 118,230 počas rekonštrukcie mostu č. 207 a v km 119,442 - 120,965 v k. ú.: Trenčianske Stankovce, Trenčianska Turná a Mníchova Lehota

Miesto uzávierky

Cesta I/9 v km 117,230 - 120,965 počas rekonštrukcie mostu č. 205, cesta I/9 v km 117,230 - 118,230 počas rekonštrukcie mostu č. 207, cesta I/9 v km 119,442 - 120,965

Popis

Predĺženie termínu čiastočnej uzávierky cesty I/9 v km 117,230 - 120,965, počas realizácie rekonštrukcie mostu č. 205 (ev. č. 50-84) a cesty I/9 v km 117,230 - 118,230 a rekonštrukcie mostu č. 207 (ev. č. 50-85) a cesty I/9 v km 119,442 - 120,965, z dôvodu realizácie stavby: „Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota“, v k. ú.: Trenčianske Stankovce, Trenčianska Turná a Mníchova Lehota

Navrhovaná obchádzka

Nie je potrebná. Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/9 o min. šírke 3,0 m striedavo a bude riadená dočasnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami, svetelným signalizačným zariadením a ručne min. dvomi náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

tel.: 032/7411456

Ohlasujúca osoba