Predĺženie termínu čiastočnej uzávierky cesty I/9

Termín: od 11.4.2023 do 15.5.2023 dĺžka 620 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty I/9 v km 13,790 - 14,410

Miesto uzávierky

Cesta I/9 v km 13,790 - 14,410 Most č. 201 (50-080), most č. 202 (50-081), most č. 203 (50-082)

Popis

Predĺženie termínu čiastočnej uzávierky cesty I/9 v km 13,790 - 14,410 z dôvodu rekonštrukcie cesty I/9 a rekonštrukcie mosta č. 201 (50-080), mosta č. 202 (50-081) a mosta č. 203 (50-082) v k. ú. Veľké Bierovce počas realizácie stavby: "Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota"

Navrhovaná obchádzka

Obchádzková trasa nie je potrebná. Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu o min. šírke 3,0 m striedavo a bude riadená dočasnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami, svetelnými signalizačnými zariadeniami a ručne minimálne dvomi náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411456