Úplná dlhodobá uzávierka cesty v k.ú. Trenčianske Teplice

Termín: od 10.9.2019 do 14.12.2019 Dĺžka uzávierky: cca 0,020 km

Dôvod notifikácie

Úplná dlhodobá uzávierka cesty II/516 v km 4,220 – 4,240 v k.ú. Trenčianske Teplice z dôvodu realizácie prác na stavebnom objekte SO 01 - Mostný objekt

Miesto uzávierky

cesta II/516 v km 4,220 – 4,240

Popis

Úplná dlhodobá uzávierka cesty II/516 v km 4,220 – 4,240 v k.ú. Trenčianske Teplice z dôvodu realizácie prác na stavebnom objekte SO 01 - Mostný objekt ev. č. 516 004 križovanie vodného toku (Most cez potok Teplička) stavby „Rekonštrukcia cesty II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice“.

Navrhovaná obchádzka

Cestná doprava v meste Trenčianske Teplice bude usmernená prenosným dopravným značením po navrhnutej obchádzkovej trase po ceste II/516 a po miestnych komunikáciách (Štvrť SNP).

Dĺžka obchádzky: cca 1,700 km

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Tomáš Škraban

tomas.skraban@minv.sk