Úplná uzávierka cesty č. II/499 a III/1187 v meste Myjava

Termín: od 30.9.2023, 05:00 do 30.9.2023, 20:00 dĺžka 1 km

Dôvod notifikácie

Úplná uzávierka cesty č. II/499 a III/1187 Nám. M. R. Štefánika v meste Myjava

Miesto uzávierky

cesta č. II/499 a III/1187

Popis

Úplná uzávierka cesty č. II/499 a III/1187 Nám. M. R. Štefánika v meste Myjava z dôvodu usporiadania a konania kultúrno – spoločenského podujatia Michalský jarmok.

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená obojsmerne po ceste II/581 ul. Viestova, MK ul. Partizánska, cesta III/1187 ul. 1.mája, cesta III/1204 ul. Staromyjavská a po MK Pirte.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitosti

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č.2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom

Odbor cestnej dopravy a pozemných  komunikácií  

Hviezdoslavova 36

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Ohlasujúca osoba

0961245951