Úplná uzávierka cesty II/507 v extraviláne obce Trenčianska Turná

Termín: od 19.1.2024 do 31.5.2024 dĺžka 60 m

Dôvod notifikácie

Úplná uzávierka cesty II/507 v km 129,230 v extraviláne obce Trenčianska Turná

Miesto uzávierky

cesta II/507 v km 129,230

Popis

Úplná uzávierka cesty II/507 (vetva cesty v km 129,230) v extraviláne obce Trenčianska Turná z dôvodu rekonštrukcie cesty I/9 v km 16,000 – 16,810 v rámci stavby „Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota“

Navrhovaná obchádzka

Obchádzková trasa nie je potrebná, v dotknutom úseku cesty II/507 a v mieste napojenia jej vetvy na cestou I/9 bude cestná premávka usmernená dočasným dopravným značením. V prípade potreby a ak si to vyžiada dopravná situácia, bude počas realizácie prác cestná premávka riadená náležite poučenými osobami.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411338