Úplná uzávierka cesty II/507 v extraviláne obce Trenčianska Turná

Termín: od 23.5.2023 do 31.8.2023 Dĺžka uzávierky 60m

Dôvod notifikácie

Úplná uzávierka cesty II/507 (vetva cesty v km 129,230) v extraviláne obce Trenčianska Turná

Miesto uzávierky

cesta II/507 - vetva cesty v km 129,230

Popis

V rámci rekonštrukcie cesty I/9 v km 16,000 – 16,810 v rámci stavby „Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota“ bude úplne uzavretá cesta II/507 (vetva cesty v km 129,230) v extraviláne obce Trenčianska Turná.

Navrhovaná obchádzka

Obchádzková trasa nie je potrebná, v dotknutom úseku cesty II/507 a v mieste napojenia jej vetvy na cestou I/9 bude cestná premávka usmernená dočasným dopravným značením. Počas realizácie prác v čase od 06.00 – 18.00 hod. bude cestná premávka riadená náležite poučenými osobami a mimo pracovnej doby v čase od 18.00 – 06.00 hod. cestnou svetelnou signalizáciou.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411 338